Regulamin

DEFINICJE

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

Kupujący - Klient lub Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym,

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Drugi Splot.

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.drugisplot.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

Dostawca - podmiot, który przy współpracy ze Sprzedającym, dostarcza zamówione Produkty do Kupującego.

Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory i rozmiary Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sprzedający - Hopla Elżbieta Dmowska, ul. Piłsudskiego 28, 21-040 Świdnik, NIP 7131825058, REGON 431183604.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL https://drugisplot.pl/.

Korzystając ze strony drugisplot.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego, zwanego dalej Sprzedającym, jest: Hopla Elżbieta Dmowska, ul. Piłsudskiego 28, 21-040 Świdnik, NIP 7131825058, REGON 431183604.

Działalnością sklepu jest internetowa sprzedaż akcesoriów i odzieży dziecięcej. Produkty pochodzą z legalnego źródła. Zdjęcia Produktów nie oddają ich naturalnej wielkości. Kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości z powodu różnic między ekranami i komputerami.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

Oferty specjalne, obniżki, kody promocyjne nie sumują się, o ile określone na stronie warunki danej promocji nie stanowią inaczej.

Kontakt i informacja: drugisplot@gmail.com.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia lub przez osoby prawne.

Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji.

Do dokonania zakupu niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

Wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia powinny być prawdziwe i aktualne. W przypadku podania danych fałszywych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedający podejmuje próbę nawiązania kontaktu w celu uzupełnienia lub zweryfikowania danych. Jeśli nawiązanie kontaktu z Kupującym nie będzie możliwe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę. Zamówienia przetwarzane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-14 (CET).

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co oznacza, że umowa sprzedaży została zawarta.

Kupujący ma prawo do kontaktowania się ze Sklepem w celu uzyskania informacji odnośnie postępów w realizacji zamówienia.

Przetwarzanie zamówienia trwa do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

Doręczenie przesyłki zajmuje 1-5 dni roboczych.

Doręczenia realizowane są na terenie Polski. Zamówienia produktów z przesyłką za granice Polski wyceniane są indywidualnie, a okres ich realizacji wynosi do 14 dni roboczych.

Wszystkie podane na stronie ceny zawierają podatek VAT.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

Kupujący może opłacić zamówienie za pośrednictwem serwisu Polskie ePłatności lub przelewem bankowym na konto firmowe. W przypadku płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zostanie anulowane. W przypadku ePłatności, płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Faktura do zamówienia wydawana jest na życzenie Kupującego. By otrzymać fakturę, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu potrzebne dane.

REKLAMACJE

Sprzedający jest odpowiedzialny za niezgodność produktu z umową na podstawie Ustawy z dn. 24 czerwca 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827). 

Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres: drugisplot@gmail.com.

Sprzedający ma 14 dni roboczych (od dnia otrzymania zgłoszenia) na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Konsumenta o możliwych rozwiązaniach.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku zwrotu reklamowanego Produktu, Konsument otrzymuje zwrot kosztu produktu (z wyłączeniem kosztów dostawy) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania produktu przez Sprzedającego.

Koszty dostawy produktu do Sprzedającego pokrywa Konsument. W przypadku uznania reklamacji, koszty dostawy pokrywa Sprzedający.

Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres: Hopla Elżbieta Dmowska, ul. Piłsudskiego 28, 21-040 Świdnik.

ZWROTY

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną).

Sprzedający potwierdzi Konsumentowi e-mailem (podanym przy zawieraniu umowy i innym, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres podany przez Sprzedającego: Hopla Elżbieta Dmowska, ul. Piłsudskiego 28, 21-040 Świdnik.

Konsument odstępując od umowy odpowiedzialny jest za zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym, bez znaków użytkowania i zawierający oryginalne metki.

W przypadku zwrotu Produktu, Konsument otrzymuje zwrot kosztu produktu (z wyłączeniem kosztów dostawy) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania produktu przez Sprzedającego.

Sprzedający sprzedaje towary upcyklingowane, jednocześnie mając obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku kiedy klient stwierdzi, że towar posiada wady, może zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy; może także żądać obniżenia ceny.

Sprzedający oferuje upcyklingowane towary, występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego też nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru podczas reklamacji na taki sam ani też, z uwagi na charakter towarów, usunięcia wady.  Natomiast sposobem wymiany towaru jest możliwość wymiany na inny towar w tej samej cenie. 

Roszczenia klienta z tytułu rękojmi wygasają z upływem 1 roku od dnia wydania towaru klientowi.

Adres dla potrzeb reklamacji towarów jest następujący:

Hopla Elżbieta Dmowska

Ul Piłsudskiego 28
21-040 Świdnik

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.

Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegóły dot. polityki prywatności, w tym dot. okresu archiwizowania danych, procedury skargi oraz sposoby automatycznego przetwarzania danych (na potrzeby statystyk i profilowania) zawarte są na stronie https://drugisplot.pl/strona/polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/